Word Of Opening

Be far from Here all profane.
Gates of the Hidden One be Open.
For I am Witness to the Dawn of my own Light.

Latest Post

Nazeroth Auto Selection.


Thursday, October 1, 2009

Onmyo-Za - Inyo-Shugyoku (2006)

Country : Japan
Genre : Power/Heavy Metal

Disc 1
01. Mezame
02. Nemuri
03. Koka Ninpocho
04. Hyaku no Oni Ga Yoru Wo Iku
05. Oka no Kotowari
06. Rasetsu
07. Yoka Ninpocho
08. Kamaitachi
09. Kodo
10. Kasha no Wadachi
11. Homura no Tori
12. Hoyoku-Tensho
13. Aogiri no Oka
14. Shiki Wo Karumono
15. Tsuki Ni Murakumo Hana Ni Kaza
16. Maiagaru
17. Akuroo
18. Gainagateya


Disc 2
01. Manji
02. Ayako
03. Kumikyoku "kurotsuka"- Adachigahara
04. Kumikyoku "kurotsuka"- Kikoku-Shushu
05. Kori no Kusabi
06. Nue
07. Kumikyoku "Yoshitsune"- Akki-Hogan
08. Kumikyoku "Yoshitsune"- Muma-Enjo
09. Kumikyoku "Yoshitsune"- Raise-Kaiko
10. Enenra
11. Hotaru
12. Onmyoji

No comments:

Post a Comment

Recent Comment